Menu

Gerçek veya tüzel kişilerin ticari faaliyetleri sonrası devletle gerçek-tüzel kişi arasında vergi yükümlülüğü bağı oluşur. Anayasanın 73. Maddesi, “Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür” şeklinde bu bağı özetlemektedir. Vergi Hukuku da devlet ile gerçek-tüzel kişiler arasındaki vergi ilişkisinden kaynaklanan karşılıklı hak ve ödevleri yasal sınırlar çerçevesinde düzenler.

Hukuk büromuz da müvekkillerimize vergi hukuku kapsamında;

Gerçek veya tüzel kişiliklerin vergiye ilişkin ihtilaflarının çözümü,

Ticari işlemlerden kaynaklanan vergi risklerinin değerlendirilmesi,

Vergi daireleri, gümrük idaresi ve gelir idareleri tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüz cezaların iptali noktasında yasal sürecin takibi,

Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’daki davalarda hukuki yolların takibi,

Şirketlerin hukuki ve mali yapıları doğrultusunda ticari işlemlerin vergisel risk ve/veya sonucunu değerlendirerek birleştirme ve devralma, tam veya kısmi bölünme,

tür değişikliği, varlık devri gibi alternatif durumların değerlendirilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında gerçek veya tüzel kişilerin teknik iflas ve/veya borca batıklık durumlarının tespiti, risk oluşturan finansal durumların bertaraf edilmesinde uygulanacak vergisel hukuki işlemlerin tespiti,

Tahakkuk ettirilen vergiler, vergi zıyaı, dayanaksız ödeme emirleri ve usulsüzlük cezaları gibi konularda vergi uyuşmazlıklarının çözümlenerek sonuçlandırılması,

Vergi yapılandırma süreçlerinin başlatılarak takip edilmesi,

İnceleme süreçlerinde yazılan raporun değerlendirilmesi, bunun akabinde ortaya çıkan rapora karşı Rapor Değerlendirme Komisyonu’ nezdinde tüm hukuksal yolların aranması,

Şirketlerin vergisel faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması,

Şirketlerin ithalat-ihracat işlemlerinde gümrük incelemelerinde olası ek tahakkuk ve para cezalarına karşı itiraz yollarının aranması ve bu kapsamda tüm yasal yolların değerlendirilmesi,

Şirketlerin birleştirme, devralma ve bölümle işlemleri öncesi vergisel risklerinin değerlendirilmesi, vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması,

Gelir vergisi, gelir vergisi stopajı, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi, özel işlem vergisi, kaynak kullanım destekleme fonu, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi gibi konularda yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen veya idarenin yaptığı tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı veya bağlı şirketler arasında transfer işlemleri fiyatlandırılması, damping vergileri, hissedarlara borçlanma veya dolaylı hissedar yatımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, der mükellef gelirlerinin beyanı

gibi her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerine danışmanlık ve dava takibi konularında hizmet vermektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com