Menu

İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri kanunlar kapsamında düzenleyen hukuk dalıdır. İşçi ücretleri, çalışma şartları, işçi-işveren ilişkileri, işçi sendikalarını ve bağlı oldukları tüm toplulukları kapsamaktadır.

İş Hukuku Dalları Nelerdir?İş Hukuku, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bireysel iş hukuku küçük işletmeleri kapsamaktadır. Sözleşme bağlamında belirlenen ücret, çalışma koşulları, prim, ikramiye, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konular çalışma alanıdır.

Toplu iş hukuku ise büyük işletmelerde işçiyi temsil eden sendika ile işveren arasındaki hukuki ilişkileri kapsamaktadır. Sendika kurma, üye olma, toplu iş sözleşmeleri ve diğer sendikal hakları kapsar.

Hukuk büromuz, ferdi ve kurumsal müvekkillerin iş hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarının ilgili mevzuat uyarınca çözümünde müvekkilleri temsil etmektedir. Bu çerçevede, işçi-işveren hizmet ilişkisi kaynaklı;

İşveren-işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmesinin hazırlanması,

İşveren-işçi arasındaki akdi ve kanuni yükümlülüklerinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü,

İş sözleşmesinin haksız feshinde işe iade davasının açılması ve takibi,

Haksız işten çıkarma nedeniyle oluşan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatlarının takibi,

İşveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı her türlü itirazın yapılması,

Grev, lokavt gibi süreçlerde işçi veya işveren adına müzakerelerin sürdürülmesi,

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında işyerinde meydana gelen kazalar sonrası ortaya çıkan zararın takibi,

Her türlü denetim kapsamında ortaya çıkan ihtilafların çözümünde

müvekkillere danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com