Menu

Özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi gibi durumlarda, alacaklının talebi üzerine borcun nasıl tahsil edileceğini konu alan hukuk dalıdır. Borcun tahsili, devlet zorlamasıyla taşınır-taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir.

Hukuk büromuz, alacağın tahsil edilmesi amacıyla icra takiplerinde alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde icra mahkemeleri ve genel mahkemeler nezdinde dava takibi işlerini yapmaktadır.

Bu kapsamda;

Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri

Müvekkiller ya da borçlu ile karşı taraf arasındaki borç tasfiyesi görüşmeleri ve sulh anlaşmalarının protokollendirilmesi,

İflas erteleme,

Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümü,

Kambiyo takipleri (çek ve senetlerin icraya konulması),

İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları,

Menfi tespit ve istirdat davaları,

İstihkak davaları,

İcra takipleri ve borca itiraz davaları,

İcra müdürlüklerinde ilamlı ya da ilamsız takip,

Nafaka takibi,

İpoteğin paraya çevrilmesi,

Kira sözleşmeleri kaynaklı takip ve davalar,

Kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi

gibi konularda danışmanlık veya dava takibi hizmeti verilmektedir.

© 2022 www.acarlarhukukburosu.com